Bolsa de Vivienda de Alquiler Social

Castellbisbal

Dirección Avinguda Pau Casals Nº 9 (Ver plano)

Código postal 08755

Teléfono 93 772 02 25

Fax 93 772 13 07

HorarioLunes de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 18:30h / De Martes a Viernes de 9:00h a 14:00h (con cita previa)

Horario de verano Lunes / Jueves / Viernes 8:30h a 14:30h

Correo electrónico shjovellobregat@provivienda.org

Breves indicaciones para llegar a la oficina Ajuntament o Casa De La Vila


Resumen


Procediment d’Assignació dels Habitatges de Mediació:

Les Borses actuen com a mediadores entre els propietaris i els llogateres, els donen confiança i garanteixen el cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

Les Borses han de procurar que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència. També han de procurar que la renda a pagar sigui adequada al nivell d’ingressos de la unitat de convivència (35% aprox.)

La Borsa ofereix:

 • Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuitat.
 • La recerca d´un habitatge el més adient possible a les necessitats del sol.licitant.
 • Un preu inferior al del mercat lliure.
 • La gratuïtat en la redacció i formalització del contracte de lloguer.
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment d’incidències.
 • Garantir el cumpliment de la LAU (fiança d´una mensualitat en compliment de la legislació vigent, sense cap altra garantia addicional).
 • La tramitació d´ajuts per al pagament del lloguer, si és el cas
 • La tramitació d´ajuts al propietari per la rehabilitació, si és el cas.
 • Assegurança multirisc, defensa jurídica i avalloguer.


Propietaris


Déjenos su vivienda

 1. Que hi hagi demanda / necessitat real a la zona sobre l´habitatge de lloguer ofert, tant per situació, com per característiques i preu.
 2. La cèdula d´habitabilitat de l´habitatge en vigor, les escriptures de propietat i els DNI/NIF dels propietaris.
 3. Visita al pis per tal de realitzar-ne una avaluació.
 4. Últims rebuts d´IBI, escombraries, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) pagats.
 5. Còpia de les claus de l´habitatge.
 6. Confiança en els llogaters que li selecciona la Borsa.
 7. El dipòsit de la fiança i registre del contracte de lloguer amb el document d’avalloguer a l’Incasol en compliment de la legislació vigent.
 8. Un preu del lloguer inferior al del mercat lliure.


Llogaters


Buscador de viviendas

 1. Tenir plena capacitat per contracta i obligar-se.
 2. La declaració de que cap dels membres de la unitat de convivència té drets d’us i gaudi, o habitatge en propietat.
 3. La justificació dels ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència iguals o inferiors a 5,14 vegades l’IRSC.
 4. Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, subsidis …)
 5. El 35% de la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir.
 6. Es prioritzaran les unitats de convivència que es trobin dins dels següents grups de població.
  • Famílies monoparentals.
  • Dones que es trobin en situació de violència.
  • Immigrants amb menys de 5 anys de residència a Catalunya.
  • Persones de més de 65 anys .
  • Persones que es trobin a l´atur.
  • Persones afectades per assetjament immobiliari.
  • Persones amb incapacitat superior al 33% declarada per ICASS
  • Persones en situacions que impliquin risc d´exclusió social.
  • Joves menors de 35 anys d´edat.
 7. Acceptar les condicions de seguiment de l´entitat gestora i del seu personal pel que fa a l´ús de l´habitatge, pagament de rendes així com les decisions i conseqüències fruit de la mediació entre l´arrendatari i el propietari, o amb la comunitat de veïns, quan sigui necessària.
 8. Estar inscrit al Registre de sol.licitants


Enlace permanente a este artículo: http://www.provivienda.org/shj-llobregat-castellbisbal/