Borsa d’habitatge per al lloguer social (Blanes)

Blanes

Direcció/Dirección Passeig de Dintre, 25 (Al costat del Ajuntament/ Al lado del Ayuntamiento)

Códi postal/Código postal 17300

Teléfon/Teléfono 97 237 93 55 // 97 237 93 68

Horari/Horario Dilluns, Dimecres, Divendres de 9,30 a 13. Dilluns a dijous de 16 a 19 hores concertades // Lunes, Miércoles, Viernes de 9,30 a 13. Lunes a jueves de 16 a 19 horas concertadas.

Correu electrónic/ Correo electrónico borsahabitatge@blanes.cat


Resum/ Resumen


Cristina y JeniferQuè és la Borsa de mediació per al lloguer social ?

La Borsa és un servei municipal gratuït que facilita l’accés a l’habitatge a la població en general, alhora que desenvolupa una sensibilització i dignificació de l’habitatge del lloguer.

——————————————–

¿Que es la Bolsa de mediación para el alquiler social?
La Bolsa es un servicio municipal gratuito que facilita el acceso a la vivienda a la población en general, a la vez que desarrolla una sensibilización y dignificación de la vivienda del alquiler.


Propietaris/Propietarios

El programa municipal de mediació Social Immobiliària disposa d’una borsa d’habitatges en règim de lloguer al municipi de Blanes. El que el servei ofereix és:
 • Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuïta.
 • Cerca de llogaters.
 • Redacció i formalització gratuïta del contracte de lloguer.
 • Tramitació gratuïta d’assegurança de caució per al risc d’impagaments fins a 6 mensualitats mitjançant Aval lloguer.
 • Tramitació gratuïta d’assegurança multirisc per actes vandàlics durant tota la vigència del contracte.
 • Tramitació gratuïta d’assegurança de defensa jurídica.
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer. Suport i seguiment d’incidències.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

El programa municipal de mediación Social Inmobiliaria dispone de una bolsa de viviendas en régimen de alquiler en el municipio de Blanes. Lo que el servicio ofrece es:
 •  Atención personalizada, confianza, seguridad y gratuita.
 • Búsqueda de inquilinos.
 • Redacción y formalización gratuita del contrato de alquiler.
 • Tramitación gratuita de seguro de caución para el riesgo de impagos hasta 6 mensualidades mediante Aval alquiler.
 • Tramitación gratuita de seguro multirriesgo por actos vandálicos durante toda la vigencia del contrato.
 • Tramitación gratuita de seguro de defensa jurídica.
 • Mediación entre propietario e inquilino durante toda la duración del contrato de alquiler. Apoyo y seguimiento de incidencias.


Inquilins/Inquilinos

El programa municipal Mediació Social Immobiliària disposa d’una borsa d’habitatges en règim de lloguer al municipi de Blanes. El que el servei ofereix és:
 • Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuïta.
 • La recerca d’un habitatge el més adient possible a les seves necessitats.
 • Un preu inferior al del mercat lliure.
 • La gratuïta en la redacció i formalització del contracte de lloguer.
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer. Suport i seguiment d’incidències.
 • La fiança d’una mensualitat en compliment de la legislació vigent, sense cap altra garantia addicional.
 • La tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

El programa municipal Mediación Social Inmobiliaria dispone de una bolsa de viviendas en régimen de alquiler en el municipio de Blanes. Lo que el servicio ofrece es:
 • Atención personalizada, confianza, seguridad y gratuita.
 • La búsqueda de una vivienda lo más adecuada posible a sus necesidades.
 • Un precio inferior al del mercado libre.
 • La gratuita en la redacción y formalización del contrato de alquiler.
 • Mediación entre propietario e inquilino durante toda la duración del contrato de alquiler. Apoyo y seguimiento de incidencias.
 • La fianza de una mensualidad en cumplimiento de la legislación vigente, sin ninguna otra garantía adicional.
 • La tramitación de ayudas para el pago del alquiler.


Enlace permanente a este artículo: http://www.provivienda.org/borsa-dhabitatge-per-al-lloguer-social/