Borsa d’Habitatge de Sant Vicenç dels Horts

Sant Vicenç dels Horts

 

Direcció:  Plaça de la Vila, 1

Telèfon:  936022150

Correo electrónico bolsasvh@provivienda.org // habitatge@svh.cat

Horari:
De dilluns a divendres  de 10 a 14 hores
Dilluns i dimecres de 15 a 19 hores (nomes amb cita concertada)


Resumen


 Borsa d’Habitatge

toñi sant vicenç2

A la borsa d’habitatge de Sant Vicenç actuem com a mediadors entre els propietaris i els llogateres, proporcionem confiança a ambdues parts implicades en el lloguer i garantim el cobrament i bon ús dels habitatges. Els preus dels habitatges de es gestionen a la borsa  es reduit,  negocien rendes de lloguer per sota de mercat i cerquen el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

Les Borses han de procurar que les persones sol·licitants puguin accedir a habitatges que s’ajustin, pel nombre d’habitacions o metres quadrats de superfície, a les característiques i al nombre de membres de la unitat de convivència. També han de procurar que la renda a pagar sigui adequada al nivell d’ingressos de la unitat de convivència (35% aprox.).

Les Borses convenen amb els propietaris les rendes a cobrar, la moderació de renda es aproximadament d’un 15% o 20% per sota de les rendes que es poden trobar al mercat lliure.

La Borsa ofereix:

 • Atenció personalitzada, confiança, seguretat i gratuïtat.
 • La recerca d´un habitatge el més adient possible a les necessitats del sol·licitant.
 • La gratuïtat en la redacció i formalització del contracte de lloguer.
 • Mediació entre propietari i llogater durant tota la durada del contracte de lloguer.
 • Suport i seguiment d’incidències.
 • Garantir el compliment de la LAU (fiança d´una mensualitat en compliment de la legislació vigent, sense cap altra garantia addicional).
 • La informació i tramitació d´ajuts per al pagament del lloguer, si és el cas
 • La informació i tramitació d´ajuts al propietari per la rehabilitació, si és el cas.
 • Assegurança multirrisc, defensa jurídica i aval lloguer.


PropietarisDeixi´ns el seu habitatge

 1. Que hi hagi demanda / necessitat real a la zona sobre l´habitatge de lloguer ofert, tant per situació, com per característiques i preu.
 2. La cèdula d´habitabilitat de l´habitatge en vigor, les escriptures de propietat i els DNI/NIF dels propietaris.
 3. Visita al pis per tal de realitzar-ne una avaluació.
 4. Últims rebuts d´IBI, escombraries, comunitat de veïns i subministraments (aigua, llum, gas) pagats.
 5. Còpia de les claus de l´habitatge.
 6. Confiança en els llogaters que li selecciona la Borsa.
 7. El dipòsit de la fiança i registre del contracte de lloguer amb el document d’avalloguer a l’Incasol en compliment de la legislació vigent.
 8. Un preu del lloguer inferior al del mercat lliure.

 

Inquilins


Cercador de habitatges

 1. Tenir plena capacitat per contracta i obligar-se.
 2. La declaració de que cap dels membres de la unitat de convivència té drets d’us i gaudi, o habitatge en propietat.
 3. La justificació dels ingressos anuals ponderats de la unitat de convivència iguals o inferiors a 5,14 vegades l’IRSC.
 4. Poder demostrar ingressos regulars encara que provinguin de rendes diferents de les de treball (pensions, subsidis …)
 5. El 35% de la suma dels ingressos nets de la unitat de convivència determinarà el lloguer màxim al qual es pot accedir.


https://www.upc.edu/cienciatec-pmt/imatges/logos/logo_ajuntament_cmyk.jpg

Enlace permanente a este artículo: http://www.provivienda.org/borsa-dhabitatge-de-sant-vicenc-dels-horts/